Obsah

Otevření školy

Typ: ostatní
25. 5. 2020

Informace k otevření bečvárské základní školy

Od pondělí 25. 5. 2020 bude obnoveno vzdělávání žáků prvního stupně formou  školních skupin.

 

Účast žáků však nebude povinná, i nadále bude pokračovat distanční výuka.

Vzdělávací aktivity na 1. stupni budou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části bude zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu školního výukového programu školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části bude zajistit zájmové vzdělávání žáků.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020.

Vzhledem k zajištění zvýšených hygienických opatření bude maximální počet ve třídě 15 žáků, při dodržení zásady jeden žák v lavici ve třídě.  Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné po celou dobu. Bude nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. O zařazení žáků do skupin rozhodne ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky – rouškou a dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Do školy může přijít pouze zdravý žák. Podmínkou jeho nástupu do školy je podepsání čestného prohlášení zákonným zástupcem, o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Rodiče se zároveň zavazují, že neprodleně oznámí ředitelství školy změnu ve výše uvedených údajích. Pokud zákonný zástupce dané dokumenty nepodepíše a při vstupu do školy nepředloží, nebude žákovi vstup do školy umožněn.

 

 

Pokud dítě nebo jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8, viz. Čestné prohlášení – osoby s rizikovými faktory) doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v základní škole s tímto vědomím.

Jen s pochopením rodičů bude škola schopna zajistit stanovené hygienické podmínky a potřebný rozsah provozu školy včetně stravování.

 

Organizační a hygienické podmínky školních skupin:

 1. Doporučený počet žáků ve školní skupině je 15.
 2. Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné – skupiny mohou tvořit žáci z různých ročníků, skupiny nelze měnit. Každé skupině bude přidělena samostatná třída, kterou nelze měnit.
 1. Skupiny budou přicházet před školu v přesně vymezeném čase a taktéž odcházet v přesně stanoveném čase. Rozdělení do skupin s časy příchodu a odchodu zašleme po 20. 5. 2020, podrobně upřesníme organizaci výuky i zájmového vzdělávání.
 2. Žáci vyčkají před školou v rozestupech 2 m na příchod vyučujícího, který jim změří teplotu a poté odvede do třídy. Pro všechny žáky nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 3. Při přesunech žáci dodržují odstup 2 metry.
 4. Neprodleně po příchodu do tříd si musí každý žák omýt ruce a použít připravenou dezinfekci na ruce.
 5. Ve třídě budou žáci sedět v lavici po jednom. V průběhu činnosti školní skupiny je doporučeno nosit roušku (rozhodne pedagog), mimo třídu a ve společných prostorách areálu školy jsou roušky povinné.
 6. Každý žák bude mít u sebe minimálně 2 roušky a sáček na uložení použité roušky.
 7. Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí a vydezinfikují ruce ve své třídě.
 8. Na toaletu odchází v době přestávky po jednom. Po použití toalet si opět umyjí a vydezinfikují ruce.
 9. Ve škole nesmí docházet ke kontaktu mezi skupinami.
 10. Po skončení dopoledního nebo odpoledního bloku dovede vyučující žáky opět v rozestupech žáky zpět před školu.

 

 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidlajejich nedodržování, po upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, k vyřazení žáka z přípravy.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud by žák v průběhu docházky vykazoval některý z možných příznaků, bude umístěn do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka, kteří zajistí okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola hygienickou stanici Kolín.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do 18. 5. 2020. Na pozdější přihlášení nebude brán zřetel (po tomto termínu již nelze nikoho dodatečně do skupiny zařadit). V přihlášce vyjádří, zda má zájem o dopolední blok nebo dopolední a odpolední blok, stravování.

Zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení. Žák ho odevzdá 1. den před školou vyučujícímu. Bez podepsaného prohlášení nelze žáka do školy vpustit.

Veškeré hygienické a organizační opatření byla zpracována na základě metodiky MŠMT.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Čestné prohlášení


Příloha

Vytvořeno: 14. 5. 2020
Poslední aktualizace: 14. 5. 2020 13:45
Autor: Správce Webu