Obsah

Otevření MŠ od 18. 5. 2020

Typ: ostatní
18. 5. 2020

Informace k otevření Mateřské školy Bečváry

Vážení rodiče,

vzhledem k rozvolňování vládních opatření souvisejících s nemocí COVID-19 a v souladu s metodickým pokynem MŠMT ze dne 30. 4. 2020 bude provoz mateřské školy Bečváry opět obnoven v omezeném režimu od 18. 5. 2020.

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě zdravé. Podmínkou jeho nástupu do mateřské školy je podepsání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které dokládá zákonný zástupce při prvním vstupu do MŠ (viz příloha). Rodiče se zároveň zavazují, že okamžitě oznámí ředitelství MŠ změnu ve výše uvedených údajích. Pokud zákonný zástupce dokument nepodepíše, a při prvním vstupu do MŠ nepředloží, nebude vstup dítěti do MŠ umožněn.

Pokud dítě, anebo jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8, viz Čestné prohlášení – osoby s rizikovými faktory) doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Vzhledem k zajištění zvýšených hygienických opatření bude vhodný nižší počet dětí ve třídě. Aktivity dětí budou směřovány zejména do venkovních prostor areálu školy. Personální zajištění bude běžně zajištěno.

Jen s pochopením rodičů bude mateřská škola schopna zajistit stanovené hygienické podmínky a potřebný rozsah provozu školy včetně stravování dětí.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce anebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
 2. při protinádorové léčbě
 3. po transplantaci solidních orgánů nebo kostní dřeně.
 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

 

 

 

Podmínky provozu MŠ Bečváry s účinností od 18. 5. 2020

 

 • provoz MŠ bude od 6:30 do 16:00 hodin
 • příchod dětí do MŠ od 6:30 do 8:00 hod., rodič (osoba pověřená k vyzvedávání-dítě/děti) předává dítě/děti po zazvonění u vchodových dveří učitelce MŠ (pedagogickému pracovníkovi, zaměstnanci školy)
 •  učitelka (pedagogický pracovník, zaměstnanec školy) pomůže dítěti/dětem kompletně převléci k pobytu v MŠ a zajistí, aby si dítě/děti umyly ruce mýdlem po dobu minimálně 30 vteřin a osušily si je jednorázovými papírovými ručníky
 •  ostatní rodiče s dětmi vyčkají před budovou školy s dodržením bezpečného rozestupu 2 m, proto je třeba při příchodu počítat s časovou prodlevou
 • odchod dítěte/dětí z MŠ – po obědě 12:40 – 13:00 hod., odpoledne 14:40 – 16:00 hod.
 • rodiče, kteří nechodí do zaměstnání, budou vyzvedávat své děti vždy po obědě!
 • odpolední vstup do šaten dětí bude povolen maximálně jednomu rodiči (osobě pověřené k vyzvedávání) do každé šatny, aby nedocházelo ke shlukování, ostatní rodiče (osoby pověřené k vyzvedávání dítěte/dětí) vyčkají před budovou školy s dodržením bezpečného rozestupu 2 m a vstupují do budovy vždy s ochranou úst a nosu a zdržují se v prostorách školy pouze po nezbytně nutnou dobu
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
 • pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do  samostatné místnosti, následně budou kontaktováni zákonní zástupci, kteří si budou muset své dítě neprodleně vyzvednout
 • o možném podezření se dále informuje i spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou umístěny do jiné místnosti nebo do venkovních prostor areálu školy s povinným nošením roušky, dokud nedojde k diagnostice zdravotního stavu indisponovaného dítěte
 • dítě s kašlem, rýmou, vyrážkou bude posláno zpět domů – zdraví dítěte potvrdí lékař, pokud má dítě alergii, musí mít od lékaře potvrzení, že není infekční
 • povinnost nosit roušku pro děti z MŠ nebude vyžadována, pokud zákonný zástupce trvá na nošení roušky v MŠ, je nutné s tím dítě doma seznámit, připraví mu v hygienickém obalu více čistých roušek včetně obalu na použité roušky, vše uloží v šatně na značce svého dítěte
 • stravování bude probíhat v běžné podobě, dítě si však nebude prostírat samo, veškerá obsluha při stravování bude zajištěna pedagogem či zaměstnancem školy
 • prostory MŠ budou pravidelně dezinfikovány a větrány
 • aktivity dětí budou probíhat dle podmínek co nejvíce na školní zahradě (prosíme o vhodné oblečení dle aktuálního počasí, vhodnou obuv + náhradní oblečení), donášení hraček a dalších nepotřebných věcí do MŠ omezte na minimum

 

Výše uvedené podmínky mohou být průběžně upravovány v závislosti na vývoji epidemiologické situace, případné změny budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Děkujeme za pochopení současného mimořádného opatření pro pobyt dětí v MŠ.

 

                                                             Mgr. Kamila Hrčkuláková, ředitelka ZŠ a MŠ Bečváry

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 13. 5. 2020
Poslední aktualizace: 14. 5. 2020 08:41
Autor: Správce Webu